Sommer-Postkarten-Set: 

8 Postkarten (8 Sujets, im Format A6), CHF 16.–