Sommer-Postkarten-Set: 

12 Postkarten (6 Sujets, im Format A6), CHF 24.–